Khái quát về chung cư Gold Tower

Thiết bị 20 triệu đồng (đã mua trước) được đầu tư vào công trình thì TMĐT phải quan niệm là 130 triệu đồng vì khi xác định TMĐT không phụ thuộc vào vật tư, thiết bị đã mua chưa.
Khi áp dụng định mức 957 hay 1751 để chung cư Gold Tower xác định chi phí lập BCKTKT thì vẫn phải nhân tỷ lệ % định mức với chi phí xây dựng và thiết bị (20 triệu đồng đã mua trước).
Vì định mức 957 hay 1751 chỉ có tính chất tham khảo nên không nhất thiết áp dụng mức tối thiểu 10 triệu đồng.

Chi phí thiết bị tính vào khoản mục Chi phí thiết bị của TMĐT theo hướng dẫn của TT05/2007/TT-BXD: Chi phí thiết bị bao gồm: chi phí mua sắm thiết bị công nghệ (kể cả thiết bị công nghệ phi tiêu chuẩn cần sản xuất, gia công); chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí liên quan.
Theo đó, không có chi phí lập Báo cáo KTKT mua sắm thiết bị.
Như vậy, nếu giá trị thiết bị như đã nêu là 20 triệu đồng tính cả các chi phí khác trong Báo cáo KTKT thì chung cư Gold Tower phải trừ ra khi xác định TMĐT của dự án sử dụng thiết bị sau này.

Định mức chi phí chung cư Gold Tower lập Báo cáo KTKT quy định trong 957 áp dụng cho Báo cáo KTKT xây dựng công trình.
Trường hợp của bạn: Lập Báo cáo KTKT đầu tư mua sắm thiết bị về xây dựng không phải là Báo cáo KTKT xây dựng công trình nên áp dụng 957 không phù hợp. Trường hợp của bạn phải lập dự toán chi phí cho công việc lập Báo cáo KTKT đầu tư mua sắm thiết bị xây dựng.

Related Posts

About The Author

Add Comment